شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
مجله ویستا

زهی ز دست کرم گسترت کرم باران


زهی ز دست کرم گسترت کرم باران    فدای دست و دلت جان این درم داران
به رنگ دست تو ابری ندیده چشم فلک    که سیم ناب و زر سرخ از آن بود باران
تفقد تو تدارک پذیر نیست که نیست    ز ممکنات سبک باری گران باران
ز گرم خونی و غم‌خواری تو کار حسد    به این رسیده که خونم خورند غم‌خواران
مدد که درین ملک رتبه سنجانند    سبک کننده‌ی قدر بزرگ قدر
نوشت نسخه‌ی امساک و صبر هر که گرفت    به جز تو در مرض فقر نبض بیماران
جهان به چشم مبیناد محتشم من بعد    به جز تو گر بودش چشم یاری از یاران

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه دنیای اقتصادروزنامه ایرانروزنامه فرهیختگانخبرگزاری ایرناروزنامه اعتمادسایر منابعسایت اعتماد آنلاینروزنامه همشهریروزنامه تعادلخبرگزاری برنا