سه شنبه, ۱۱ مهر, ۱۴۰۲ / 3 October, 2023
مجله ویستا

به فرزند پاسخ چنین داد شاه


به فرزند پاسخ چنین داد شاه    که از راستی بگذری نیست راه
ازین بیش کردی که گفتی تو کار    که یار تو بادا جهان کردگار
نبینم همی دشمنی در جهان    نه در آشکارا نه اندر نهان
که نام تو یابد نه پیچان شود    چه پیچان همانا که بیجان شود
به گیتی نداری کسی را همال    مگر بی‌خرد نامور پور زال
که او راست تا هست زاولستان    همان بست و غزنین و کاولستان
به مردی همی ز آسمان بگذرد    همی خویشتن کهتری نشمرد
که بر پیش کاوس کی بنده بود    ز کیخسرو اندر جهان زنده بود
به شاهی ز گشتاسپ نارد سخن    که او تاج نو دارد و ما کهن
به گیتی مرا نیست کس هم نبرد    ز رومی و توری و آزاد مرد
سوی سیستان رفت باید کنون    به کار آوری زور و بند و فسون
برهنه کنی تیغ و گوپال را    به بند آوری رستم زال را
زواره فرامرز را همچنین    نمانی که کس برنشیند به زین
به دادار گیتی که او داد زور    فروزنده‌ی اختر و ماه و هور
که چون این سخنها به جای آوری    ز من نشنوی زین سپس داوری
سپارم به تو تاج و تخت و کلاه    نشانم بر تخت بر پیشگاه
چنین پاسخ آوردش اسفندیار    که ای پرهنر نامور شهریار
همی دور مانی ز رستم کهن    براندازه باید که رانی سخن
تو با شاه چین جنگ جوی و نبرد    ازان نامداران برانگیز گرد
چه جویی نبرد یکی مرد پیر    که کاوس خواندی ورا شیرگیر
ز گاه منوچهر تا کیقباد    دل شهریاران بدو بود شاد
نکوکارتر زو به ایران کسی    نبودست کاورد نیکی بسی
همی خواندندش خداوند رخش    جهانگیر و شیراوژن و تاج‌بخش
نه اندر جهان نامداری نوست    بزرگست و با عهد کیخسروست
اگر عهد شاهان نباشد درست    نباید ز گشتاسپ منشور جست
چنین داد پاسخ به اسفندیار    که ای شیر دل پرهنر نامدار
هرانکس که از راه یزدان بگشت    همان عهد او گشت چون باد دشت
همانا شنیدی که کاوس شاه    به فرمان ابلیس گم کرد راه
همی باسمان شد به پر عقاب    به زاری به ساری فتاد اندر آب
ز هاماوران دیوزادی ببرد    شبستان شاهی مر او را سپرد
سیاوش به آزار او کشته شد    همه دوده زیر و زبر گشته شد
کسی کو ز عهد جهاندار گشت    به گرد در او نشاید گذشت
اگر تخت خواهی ز من با کلاه    ره سیستان گیر و برکش سپاه
چو آن‌جا رسی دست رستم ببند    بیارش به بازو فگنده کمند
زواره فرامرز و دستان سام    نباید که سازند پیش تو دام
پیاده دوانش بدین بارگاه    بیاور کشان تا ببیند سپاه
ازان پس نپیچد سر از ما کسی    اگر کام اگر گنج یابد بسی
سپهبد بروها پر از تاب کرد    به شاه جهان گفت زین بازگرد
ترا نیست دستان و رستم به کار    همی راه جویی به اسفندیار
دریغ آیدت جای شاهی همی    مرا از جهان دور خواهی همی
ترا باد این تخت و تاج کیان    مرا گوشه‌یی بس بود زین جهان
ولیکن ترا من یکی بنده‌ام    به فرمان و رایت سرافگنده‌ام
بدو گفت گشتاسپ تندی مکن    بلندی بیابی نژندی مکن
ز لشکر گزین کن فراوان سوار    جهاندیدگان از در کارزار
سلیح و سپاه و درم پیش تست    نژندی به جان بداندیش تست
چه باید مرا بی‌تو گنج و سپاه    همان گنج و تخت و سپاه و کلاه
چنین داد پاسخ یل اسفندیار    که لشکر نیاید مرا خود به کار
گر ایدونک آید زمانم فراز    به لشکر ندارد جهاندار باز
ز پیش پدر بازگشت او به تاب    چه از پادشاهی چه از خشم باب
به ایوان خویش اندر آمد دژم    لبی پر ز باد و دلی پر ز غم


همچنین مشاهده کنید

سایت برترینهاروزنامه ابتکارسایت فرادیدسایت باتوسایت نامه نیوزروزنامه همشهریروزنامه توسعه ایرانیروزنامه شهروندسایت تاپ نازسایت دیجیاتو