چهارشنبه, ۱۶ آذر, ۱۴۰۱ / 7 December, 2022
مجله ویستا

مکن مکن لب مارا به شکوه باز مکن


مکن مکن لب مارا به شکوه باز مکن    زبان کوته ما را به خود دراز مکن
مکن مباد که عادت کند طبیعت تو    بد است این همه عادت به خشم و ناز مکن
پر است شهر ز ناز بتان نیاز کم است    مکن چنانکه شوم از تو بی نیاز، مکن
من آن نیم که بدی سر زند ز یاری من    درآ خوش از در یاری و احتراز مکن
به حال وحشی خود چشم رحمتی بگشای    در امید به رویش چنین فراز مکن


همچنین مشاهده کنید

روزنامه آرمان ملیروزنامه ایرانروزنامه شرقسایت اعتماد آنلاینسایت نورنیوزسایت اقتصاد 24سایت دیدارنیوزخبرگزاری فارسسایت اقتصادآنلاینسایر منابع