دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

پریدن


  منوچهر مطیعی تهرانی
پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب. اگر در خواب ببینیم که جست و خیز می‌زنیم و می‌پریم یا از زمین روی دیوار می‌پریم و از دیوار روی بام به همان نسبت که بالا می‌رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه با پیشرفت خبر می‌دهد و اگر عکس این بود تحولی پیش می‌آید که در نتیجه تنزل می‌یابیم. اگر بیننده خواب ببیند که می‌جهد و به راهی دور می‌رود نشان آن است که سفری در پیش داردبه طول جهش در خواب. اگر در خواب از خشکی به آبی صاف و روشن جستیم که در آن آب ماهی بود و شن ریزه‌های کف آب دیده می‌شد خوابی است بسیار امید بخش و خوب چرا که از یک پیروزی بزرگ خبر می‌دهد ولی اگر آب کدر و گل آلود بود خبری است از یک شکست. اگر آب متعفن بود و در آن جستیم گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی می‌شویم. همین حال است اگر از جائی روشن به تاریکی بپریم. چنانچه بیننده خواب ببیند از جائی تاریک به محلی روشن می‌جهد تحولی مطلوب پیش می‌آید و مشکل او گشوده می‌گردد. اگر بیننده خواب ببیند که برای جستن عصا و یا چوبی به دست دارد به کسی تکیه می‌کند. اگر آن عصا چوبی بود تکیه گاهش محکم نیست و اگر آهنین بود محل اتکا او محکم است. به طور کلی جستن در خواب قبول تحول است و سفر نیز نوعی تحول و دگرگونی است در زندگی زیرا معبران کهن جستن را به سفر رفتن تعبیر کرده‌اند.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها


سایت انتخابخبرگزاری ایرناسایت سخت‌افزارمگروزنامه آرمانسایر منابع