دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020

مجله ویستا

پریدن


  منوچهر مطیعی تهرانی
پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب. اگر در خواب ببینیم که جست و خیز می‌زنیم و می‌پریم یا از زمین روی دیوار می‌پریم و از دیوار روی بام به همان نسبت که بالا می‌رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه با پیشرفت خبر می‌دهد و اگر عکس این بود تحولی پیش می‌آید که در نتیجه تنزل می‌یابیم. اگر بیننده خواب ببیند که می‌جهد و به راهی دور می‌رود نشان آن است که سفری در پیش داردبه طول جهش در خواب. اگر در خواب از خشکی به آبی صاف و روشن جستیم که در آن آب ماهی بود و شن ریزه‌های کف آب دیده می‌شد خوابی است بسیار امید بخش و خوب چرا که از یک پیروزی بزرگ خبر می‌دهد ولی اگر آب کدر و گل آلود بود خبری است از یک شکست. اگر آب متعفن بود و در آن جستیم گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی می‌شویم. همین حال است اگر از جائی روشن به تاریکی بپریم. چنانچه بیننده خواب ببیند از جائی تاریک به محلی روشن می‌جهد تحولی مطلوب پیش می‌آید و مشکل او گشوده می‌گردد. اگر بیننده خواب ببیند که برای جستن عصا و یا چوبی به دست دارد به کسی تکیه می‌کند. اگر آن عصا چوبی بود تکیه گاهش محکم نیست و اگر آهنین بود محل اتکا او محکم است. به طور کلی جستن در خواب قبول تحول است و سفر نیز نوعی تحول و دگرگونی است در زندگی زیرا معبران کهن جستن را به سفر رفتن تعبیر کرده‌اند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایت همشهری‌آنلاینروزنامه رسالتسایت آفتاب نیوزروزنامه همشهریخبرگزاری برناسایت مشرقروزنامه تعادلخبرگزاری فارسروزنامه اعتماد