سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 17 May, 2022
مجله ویستا

دفترچه آ.ت.آ


دفترچه آ.ت.آ به زبان انگليسى يا فرانسه و در صورت احتياج به زبان ديگرى چاپ مى‌شود.
- مندرجات دفترچه آ.ت.آ:
نام مؤسسه صادرکننده، مدت اعتبار دفترچه و مشخصات دارنده آن در صفحه اول دفترچه ذکر گرديده است. طبق مندرجات اين صفحه، دارنده دفترچه متعهد مى‌شود که قوانين و مقررات کشور مبداء و مقصد را رعايت نمايد.
مندرجات داخل کادر اين صفحه توسط گمرک مبداء تکميل و تائيد مى‌گردد. بقيه صفحات دفترچه مشابه يکديگر بوده و شامل دو نوع فرم مى‌باشند.
فرم اول - فهرست کالاى ورود موقت يا ترانزيتى و خروجى در اين فرم ذکر مى‌گردد. از فرم دوم بر حسب مورد به منظور ورود موقت و ترانزيت و خروج کالا استفاده مى‌شود. اين فرم از چندين قسمت تشکيل شده است:
- بند الف- در اين بند مشخصات دفترچه آ.ت.آ ذکر مى‌گردد.
- بند ب- در اين بند مشخصات کلى کالا و در پشت آن فهرست کالا ذکر مى‌گردد و مفاد اين بند مانند مندرجات اظهارنامه ورود موقت و ترانزيتى يا خروجى کالا بر حسب مورد مى‌باشد.
- بند ج- مندرجات اين بند توسط مأمورين گمرک کشور مبداء يا مقصد بر حسب مورد، تکميل و امضاء مى‌گردد و در بند د، توضيحات اضافى توسط مأمورين گمرک نوشته مى‌شود. آخرين صفحه دفترچه در مورد Note on the Use of A.T.A (تذکراتى در مورد استفاده از دفترچه آ.ت.آ) مى‌باشد که ترجمه آن عيناً در ۱۲ بند آورده شده است.
طبق ماده ۴ بخش سوم قرارداد گمرکى بين‌المللى A.T.A مؤسسات صادرکننده نمى‌توانند دفترچه آ.ت.آ را براى مدت اعتبار بيش از يک سال از تاريخ صدور دفترچه صادر نمايند. گمرک ايران، اتاق بازرگانى را به عنوان مؤسسه صادرکننده دفترچه آ.ت.آ پذيرفته است.
- تذکر راجع به استفاده از دفترچه آ.ت.آ:
۱. کليه کالاهاى وارداتى بايستى در ستون‌هاى ۱ تا ۶ فهرست عمومى دفترچه درج شود و در صورتى‌که در پشت صفحه جلد به اين منظور تخصيص داده شده کافى نباشد بايد اوراق متمم مطابق نمونه رسمى به کار برده شود.
۲. به منظور بستن فهرست عمومى بايد جمع ستون‌هاى ۳و ۵ در آخر فهرست با تمام حروف و رقم نوشته شود و اگر فهرست عمومى بر چند صفحه باشد شماره تسلسل صفحات مربوط بايستى با حروف و رقم در ذيل پشت جلد قيد گردد. همين رويه در مورد فهرست‌هاى پروانه بايد رعايت شود.
۳. هر يک از کالاها بايد داراى شماره ترتيب باشد و در ستون يک درج گردد.
کالاهائى که داراى قسمت‌هاى مجزا (به انضمام قطعات يدکى و متفرعات) هستند ممکن است تحت يک شماره رديف شوند. در اين صورت نوع و ارزش هرکدام از قسمت‌ها و در صورت احتياج وزن هريک از آنها بايد در ستون ۲ معلوم گردد و تنها وزن کل و ارزش آنها بايد در ستون‌هاى ۴و ۵ درج شود.
۴. هنگام تنظيم فهرست‌هاى پروانه همان شماره‌هاى رديف فهرست عمومى بايد به کار برده شود.
۵. براى سهولت رسيدگى گمرک توصيه مى‌شود که روى هر کالا (به انضمام قمست‌هاى مجزا) شماره رديف مربوطه به‌طور خوانا شود.
۶. کالاهاى از نوع واحد را مى‌توان يک‌جا جمع کرد، مشروط به اينکه به هر يک از آنها يک شماره رديف جداگانه تخصيص داده شود.
اگر اقلام جمع شده در يک جا داراى ارزش و وزن‌هاى متفاوت باشند بايد ارزش آنها و در صورت احتياج وزن آنها به ترتيب در ستون ۲ قيد شود.
۷. درباره کالاهائى که براى نمايشگاه وارد مى‌شود به نفع واردکننده توصيه مى‌شود که نام و محل نمايشگاه و نام و نشانى تأسيس‌کننده آن را در قسمت ب ۱ (دوم) پروانه ورود تعيين نمايد.
۸. مندرجات دفترچه بايد به نحو خوانا و پاک نشدنى باشد.
۹. کليه کالاهاى موضوع دفترچه بايد در کشور مبداء بازديد و ثبت شود و براى اين منظور بايد کالاها با دفترچه به مقامات گمرکى ارائه شود مگر اينکه مقررات گمرکى آن کشور چنين بازديدى را مقرر نداشته باشد.
۱۰. هرگاه دفترچه به زبانى غير از زبان کشور ورود تنظيم شده باشد در اين صورت مقامات گمرکى مى‌توانند ترجمه آن را بخواهند.
۱۱. دفترچه‌هائى که مدت اعتبار آنها منقضى گرديده و يا ديگر مورد استفاده دارنده دفترچه نيست بايد از طرف او به مؤسسه صادرکننده دفترچه مسترد گردد.
۱۲. هر عددى که رقمى نوشته مى‌شود بايد با رقم معمولى باشد.


همچنین مشاهده کنید

سایت ساعدنیوزسایت عصرایرانسایت بیتوتهوبگردیخبرگزاری تحلیل بازارسایر منابعسایت ورزش سهروزنامه ایرانسایت زومیتخبرگزاری اسپوتنیک