پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

حسنش از رخ چو پرده برگیرد


حسنش از رخ چو پرده برگیرد    ماه واخجلتاه درگیرد
چون غم او درآید از در دل    صبر بیچاره راه برگیرد
شاهد جانم و دلم غم اوست    کین به پا آرد آن ز سر گیرد
عشق عمرم ببرد و عشوه بداد    تا ببینی که سر به سر گیرد
دل همی گویدم به باقی عمر    بوسه‌ای خواه بو که درگیرد
صد غم از عشق او فزون دارد    انوری گر شمار برگیرد
گر دهد بوسه‌ای وگر ندهد    اندر آن صد غم دگر گیرد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر لپ تاپ

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل