یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
مجله ویستا

با بد آموزت مگر قانون الفت ساز نیست


با بد آموزت مگر قانون الفت ساز نیست    که امشب تیر تغافل در کمان ناز نیست
مرغ دل کامد به سویت چون کنم ضبطش که هیچ    رشته‌ای برپای این گنجشک نوپرواز نیست
ای اجل چندان که خواهی کامرانی کن که هست    دشت پر صید و خطا در شست صیدانداز نیست
کرده از بی‌اختیاریهای مستی امشبم    مخزن رازی که خود هم محرم آن راز نیست
بس که دل گم گشته در نخجیرگاه دلبران    نیست گنجشکی که رد چنگال صد شهباز نیست
عشوه می‌خواهد به آن بزمم کشاند مو کشان    ناز می‌گوید مرو زحمت مکش در باز نیست
محتشم فریاد میکن تا به تن آرد که هست    داد زن چندان که گوش کس برین آواز نیست

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


روزنامه خراسانخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت دیدارنیوزروزنامه دنیای اقتصاد