یکشنبه, ۲ مهر, ۱۴۰۲ / 24 September, 2023
مجله ویستا

یاران خدای را به سوی او گذر کنید


یاران خدای را به سوی او گذر کنید    باشد کش این خیال ز خاطر بدر کنید
در ما ز دست آتش و بر عزم رفتن است    چون آه ما زبان خود آتش اثر کنید
آتش زبان شوید و بگویید حال ما    هنگام حال گفتن ما دیده تر کنید
از حال ما چنانکه درو کارگر شود    آن بی‌محل سفر کن ما را خبر کنید
منعش کنید از سفر و در میان منع    اغراق در صعوبت رنج سفر کنید
گر خود شنید جان ز من و مژده از شما    ور نشنود مباد که اینجا گذر کنید
وحشی گر این خبر شنود وای بر شما    از آتش زبانه کش او حذر کنید


همچنین مشاهده کنید

سایت رکناسایت نامه نیوزسایت جهان صنعت نیوزسایت تابناکسایت فراروسایت فرادیدخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوزسایت چیدانهروزنامه دنیای اقتصاد