پنجشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۸ / 21 November, 2019
مجله ویستا

خطمی


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن خطمی در خواب به دو نوع اتفاق می‌افتد. یا نهال خطمی را با گل و برگ و ساقه می‌بینید و یا گل خطمی را که مانند(گل سرشوی) از آن استفاده می‌شود و در پزشکی سنتی نیز کاربرد فراوان دارد و به این‌صورت که بیماران را با جوشانده گل‌خطمی تنقیه می‌کنند و یا به‌عنوان ملین و مسهل خورانده می‌شود. دیدن نهال خطمی با برگ و گل و ساقه بشاشت است و گشودگی، گل‌خطمی سفید بهتر از گل‌خطمی کبود یاسرخ و صورتی است چیدن گل‌خطمی بهره‌یابی است به قدر گلی که می‌چینید. اما اگر خطمی را به عنوان دارو دیدید و مجبور بودید از آن بخورید یا استفاده کنید اندوهی به شما می‌رسد که کراهت آن بیشتر از غم و غصه آن است. اگر خطمی به شما خوراندند شما را مجبور به انجام کاری مکروه می‌کنند و اگر شما به کسی خطمی تعارف کردید که بخورد این شما هستید که او را به کاری مکروه دعوت می‌نمائید. خطمی به هر صورت هر چه از نیکی و بدی در خواب دارد شدید نیست. نه بدی و کراهت آن زیاد است و نه شادی و امید و فراغتی که می‌بخشد زیاد می‌ماند و این هر دو به قدر عمر گل نهال خطمی دوام دارند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت همشهری‌آنلاینسایت عصرایرانسایت 55 آنلاینروزنامه همدلیسایت دیدارنیوز