یکشنبه, ۶ فروردین, ۱۴۰۲ / 26 March, 2023
مجله ویستا

اپیدیدیمیت


  اتيولوژى
اتيولوژى در مردان زير ۳۵ سال که از نظر جنسى فعال هستند، اپيديديميت حاد عمدتاً ناشى از .C تراکوماتيس و به ميزان کمترى .N گونوره است و معمولاً با اورتريت آشکار يا تحت بالينى همراه مى‌باشد. اپيديديميت در مردانى که در آميزش مقعدى نقش فاعل داشته‌اند اغلب توسط انتروباکترى‌ها ايجاد مى‌شود.
  تظاهرات بالينى
تظاهرات بالينى بيماران معمولاً با شروع حاد درد يک طرفه بيضه، تورم داخل اسکروتوم، حساسيت، و تب مراجعه مى‌کنند.
  تشخيص
تشخيص پيچش (تورسيون) بيضه و تومور بيضه بايد رد شود. مانند اورتريت، رنگ‌آميزى گرم يا بررسى اسيد وکلئيک بايد انجام شود.
  جدول ميکروارگانيسم‌هاى قابل انتقال آميزشى
باکترى‌ها ويروس‌ها ساير عوامل(a)
در افراد بزرگسال عمدتاً از راه آميزش جنسى منتقل مى‌شود
نيسرياگونوره HIV (تيپ‌هاى ۱ و ۲) تريکوموناواژيناليس
کلاميديا تراکوماتيس ويروس لنفوتروپيک سلول T انسانى تيپ I فتيروس پوبيس
ترپونما پاليدوم ويروس هرپس سيمپلکس تيپ ۲
هموفيلوس دوکره‌اي پاپيلوماويروس انسانى (ژنوتيپ‌هاى متعدد)
کاليماتوباکتريوم گرانولوماتيس ويروس هپاتيت b) B)
اورئاپلاسما اورئاليتيکوم ويروس مولوسکوم کنتاژيوزوم
انتقال جنسى مکرراً گزارش شده ولى کاملاً توصيف نشده يا اينکه راه عمده انتقال نيست
مايکوپلاسما هومينيس سيتومگالوويروس کانديدا آلبيکانس
مايکوپلاسما ژينتاليوم ويروس لنفوتروپيک سلول T انساني سارکوپتس سکابي
گاردنرلا واژيناليس و ساير (؟) ويروس‌هاى هپاتيت C و D
باکترى‌هاى واژينال
استرپتوکوک گروه B ويروس هرپس سيملکس تيپ ۱
سوش‌هاى موبيلونکوس (؟) ويروس اپشتاين - بار
هليکوباکتر سيندي هرپس ويروس وابسته به سارکوم
کاپوزى(c)
هليکوباکتر فنليا ويروس منتقله از راه انتقال خون
از راه تماس جنسى دهانى - مقعدى منتقل مى‌شود؛ در مردان هم‌جنس‌گرا ا زاهميت کمترى برخوردار است
سوش‌هاى شيگلا ويروس هپاتيت A ژيارديا لامبليا
سوش‌هاى کامپيلوباکتر آنتامباهيستوليتيکا
(a): شامل تک ياخته‌ها، انگل‌هاى خارج بدن، و قارچ‌ها.
(b): در بيماران ايالات متحده در آنهائى که يک عامل خطرساز وجود دارد، بخش عمده عفونت‌هاى ويروس هپاتيت B از راه تماس جنسى يا تزريق مواد مخدر منتقل مى‌شود.
(c): ويروس هرپس انسانى تيپ A.
  جدول سندرم‌هاى عمده آميزشى و علل ميکربى آنها
سندرم علل ميکروبى
۱. ايدز HIV تيپ ۱ و ۲
۲. اورتريت: مردان نيسريا گونوره، کلاميدياتراکوماتيس، اورئاپلاسما اورئاليتيکوم، تريکومونا واژيناليس، HSV
۳. اپيديديميت .C تراکوماتيس، .N گونوره
۴. عفونت‌هاى دستگاه تناسلى تحتانى: زنان
سيستيت / اورتريت C. تراکوماتيس، .N گونوره، HSV
سرويسيت موکوسى چرکي .C تراکوماتيس، .N گونوره
ولويت کانديدا آلبيکانس، HSV
ولواژينيت .Cآلبيکانس، .T واژيناليس
واینوز باکتریال باکتری های مرتبط باBV(a)
۵. بيمارى التهابى حاد لگن .N گونوره، .C رتراکوماتيس، باکترى‌هاى مرتبط با BV، استرپتوکوک‌هاى گروه B
۶. نازائي .N گونوره، .C تراکوماتيس، باکترى‌هاى مرتبط با BV
۷. زخم‌هاى دستگاه تناسلي HSV-1، HSV-2، ترپونماپاليدوم، هموفيلوس، دوکره‌اي، .C تراکوماتيس (سوش‌هاى LGV)، کاليماباکتريوم گرانولوماتيس
۸. عوارض حاملگى / دوره نفاس چندين عامل دخيل هستند
۹. عفونت‌هاى روده‌اي
پروکتيت .C تراکوماتيس، .N گونوره، .T پاليدوم، HSV
پروکتوکوليت يا انتروکوليت سوش‌هاى کامپيلوباکتر، سوش‌هاى شيگلا، آنتامباهيستوليتيکا، ساير پاتوژن‌هاى روده‌اي
انتريت ژيارديا لامبليا
۱۰. آرتريت حاد همراه با عفونت ادرارى تناسى يا ويرمي .N گونوره (مانند DGI)،، (مانند سندرم رايتر) .C تراکوماتيس، HBV
۱۱. زگيل‌هاى تناسلى و مقعدي HPV)۳۰ تيپ تناسلي)
۱۲. سندرم منونوکلئوز EBV, HIVE, CMV
۱۳. هپاتيت ويروس‌هاى هپاتيت، .T پاليدوم، EBV, CMV
۱۴. نئوپلازى‌ها
ديس‌پلازى‌هاى سلول سنگ‌فرشى و سرطان‌هاى HPV (به‌ويژه تيپ‌هاى ۱۶،۱۸، ۳۱ و ۴۵
سرويکس، مقعد، فرج، واژن يا آلت مرد
سارکوم کاپوزي، لنفوم‌هاى حفرات بدن HHV-8
لوسمى سلول T HTLV-I
کارسينوم هپاتوسلولار HBV
۱۵. پاراپارزى اسپاتيک استوائي HTLV-I
۱۶. گال سارکوپتس اسکابي
۱۷. شپش فتيروس پوبيس
(a): گاردنرلا واژيناليس، باکترى‌هاى بى‌هوازى مختلف، و مايکوپلاسماها
توضيح:
HSV، ويروس هرپس سيمپلکس؛ LGV، لنفوگرانولوماونريوم؛ DGI، عفونت منتشر گرنوکوکي؛ HPV، ويروس پاپيلوم انساني؛ CMV، سيتومگالوويروس؛ EBV، ويروس اپشتاين - بار؛ HBV، ويروس هپاتيتB؛ HTLV، ويروس لنفوتروپيک سلول T انساني؛ HHV-8، ويروس هرپس انساين تيپ ۸.


همچنین مشاهده کنید

سایت الفسایت دیدبان ایرانروزنامه ابتکارسایت تجارت نیوزسایت اعتماد آنلاینسایت اصلاحات نیوزسایت جهان صنعت نیوزخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری مهرسایت مجله شبکه