جمعه, ۸ بهمن, ۱۴۰۰ / 28 January, 2022
مجله ویستا

از پی بهبود درد ما دوا سودی نداشت


از پی بهبود درد ما دوا سودی نداشت    هر که شد بیمار درد عشق بهبودی نداشت
بود روزی آن عنایتها که باما می‌نمود    خوش نمودی داشت اما آنچنان بودی نداشت
دوش کامد با رقیبان مست و خنجر می‌کشید    غیر قصد کشتن ما هیچ مقصودی نداشت
عشق غالب گشت اگر در بزم او آهی زدم    کی فروزان گشت جایی کاشتی دودی نداشت
جای خود در بزم خوبان شمعسان چون گرم کرد    آنکه اشک گرم و آه آتش آلودی نداشت
داشت سودای رخش وحشی به سر، در هر نفس    لیک از آن سودا چه حاصل یکدمش سودی نداشت
وحشی از درد محبت لذتی چندان نیافت    هر که جسمی ریش و جان درد فرسودی نداشت


همچنین مشاهده کنید


سایت فرادیدروزنامه تعادلسایت شفقناسایت مجله شبکهسایت اکوایرانسایت فراروخبرگزاری مهرروزنامه توسعه ایرانیروزنامه همشهریسایت تاپ ناز