چهارشنبه, ۲۹ دی, ۱۴۰۰ / 19 January, 2022
مجله ویستا

تو و هر روز و بزم عشرت خویش


تو و هر روز و بزم عشرت خویش    من و شبها و کنج محنت خویش
منم با محنت روی زمین خوش    نگه دار آسمان گو راحت خویش
ز هجران مردم و بر سر ندیدم    کسی را غیر سنگ تربت خویش
مکش زحمت برای راندن ما    که ما خواهیم بردن زحمت خویش
به زیر تیغ او نالید وحشی    فتادش سربه پیش از خجلت خویش


همچنین مشاهده کنید

سایت مثلث آنلاینسایت الفسایت عصرایرانروزنامه تعادلسایت فرادیدسایت تجارت نیوزسایت نمناکسایت مشرقخبرگزاری مهرسایت اقتصادنیوز