زفع موهای زاٍئد بدن با دستگاه آلمانی …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …چاپ جواد تراکت کارت ویزیت فاکتور …