میکسرمستغرق واجیتاتورجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …لباسکار-تیشرت تبلیغاتی -کلاه تبلیغاتیگیت کنترل تردد