وی مارکتپرده مگنتی نوید پردهطراحی سایت حرفه ایبرنج تک و توک

حساب‏ شدن مالیات بخش‌هایی با نرخ صفر؛ مالیات با نرخ صفر برای واحدهایی است که دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار باشند