پراستیک اسید 15 اکسیدینقالبسازی و پرسکاریمس الیاژیشینگل