جو بایدن بدون ماسک در فروشگاهی در شهر نانتاکت (فیلم)

جو بایدن بدون ماسک در فروشگاهی در شهر نانتاکت (فیلم)