مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان لغو نخواهد شد

مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان لغو نخواهد شد