عبدالعزیز بوتفلیقه؛ مرگ واسطۀ قرارداد الجزایر که آزادی شریعتی را از شاه خواست