عضو خبرگان رهبری: شرایط همگانی شدن اقامه نماز فراهم شود

عضو خبرگان رهبری: شرایط همگانی شدن اقامه نماز فراهم شود