استاندار تهران: مسکن مهر تا پایان سال به اتمام می رسد

استاندار تهران: مسکن مهر تا پایان سال به اتمام می رسد