جمله جنجالی جواد خیابانی؛ این بار درباره خودش و دربی! (فیلم)

جمله جنجالی جواد خیابانی؛ این بار درباره خودش و دربی! (فیلم)