پرسپولیس باز هم از خطیبی و آلومینیوم شکست خورد

پرسپولیس باز هم از خطیبی و آلومینیوم شکست خورد