شما سیگار می‌کشید، جهان باید تاوان ته سیگار‌تان را پس بدهند! فیلترهایی که طبیعت را می‌کُشند (فیلم)