به خاطر شلوار قرمز شلاق زده‌اند؛ بعد می‌گویید عوض شده‌اند؟