عباس عبدی: شاید با وصله پینه بشود دردها را تسکین موقتی داد

عباس عبدی: شاید با وصله پینه بشود دردها را تسکین موقتی داد