مخبر: برای رفع تحریم‌ها در ارکان نظام عزم جدی وجود دارد

مخبر: برای رفع تحریم‌ها در ارکان نظام عزم جدی وجود دارد