گالوپ: ۷۲ درصد ایرانیان از عملکرد رئیسی رضایت دارند