رئیس جمهور: شورای عالی انقلاب فرهنگی در باره افزایش یا کاهش جذب پزشک تصمیم می‌گیرد

رئیس جمهور: شورای عالی انقلاب فرهنگی در باره افزایش یا کاهش جذب پزشک تصمیم می‌گیرد