نگویید «برند»، بگویید «ویژند»؛ چرا از برخی نوواژه‌ها استقبال نمی‌شود؟ / ویژند ! ویژند !

نگویید «برند»، بگویید «ویژند»؛ چرا از برخی نوواژه‌ها استقبال نمی‌شود؟ / ویژند ! ویژند !