آموزش و پرورش : مسابقاتی که دانش آموزان را دچار استرس کند، مورد تایید ما نیست