وزارت بهداشت: دربی تهران بدون تماشاگر است

وزارت بهداشت: دربی تهران بدون تماشاگر است