پیچ شیروانی سرمته ایی با واشر ضدآب …فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …"مؤسسه حقوقی پیشگامان عدالت ماندگار"حوله تبلیغاتی

«آنی تایم و آنی وِر» فقط یک اشتباه لفظی نیست!