شورای نگهبان: هیچ ایرادی به طرح ساماندهی صنعت خودرو نداریم

شورای نگهبان: هیچ ایرادی به طرح ساماندهی صنعت خودرو نداریم