فارس: حمله به نیروهای مرزی ایران کار اشرار بود

فارس: حمله به نیروهای مرزی ایران کار اشرار بود