رهبر انقلاب: جریان بزرگداشت شهیدان باید با ابتکارهایی ادامه پیدا کند