روزنامه جوان: چرا فرزند یک شهید با وجود آنکه پدر سه فرزند بود، دست به خودسوزی زد؟