تاکید رئیسی بر پرهیز از واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ سال قبل از کار پژوهشی و علمی

تاکید رئیسی بر پرهیز از واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ سال قبل از کار پژوهشی و علمی