کدام دانش‌آموزان برای حضور در مدرسه باید«گواهی پزشکی» ارائه کنند؟

کدام دانش‌آموزان برای حضور در مدرسه باید«گواهی پزشکی» ارائه کنند؟