روزنامه اعتماد: بی‌تدبیری مهم وزیر نفت در اجلاس اخیر اوپک چه بود؟

روزنامه اعتماد: بی‌تدبیری مهم وزیر نفت در اجلاس اخیر اوپک چه بود؟