حاجی بابایی: حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری دارند