همکاری آمریکا و کره جنوبی در مورد وجود مسدود شده ایران با استفاده از یک کانال سوئیسی