«قصیده گاو سفید» بهترین فیلم جشنواره جنایات و مکافات استانبول

«قصیده گاو سفید» بهترین فیلم جشنواره جنایات و مکافات استانبول