اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امروز با منوچهر نیستانی : آن چه در باران دِه آن روز بر یاران گذشت