میکسرمستغرق واجیتاتورچراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrتامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)لوله زهکش

قرارداد اتحادیه اروپا برای خرید ۱.۸ میلیارد دوز واکسن فایزر