رئیس قوه قضائیه: ‌‌از دیدن این همه مشکل در خوزستان شرمنده مردم شدیم