نائب رئیس شورای شهر تهران: سفارت جمهوری آذربایجان به نصب نام های ایرانی شهر‌های قفقاز بر خیابان‌های تهران اعتراض کرده

نائب رئیس شورای شهر تهران: سفارت جمهوری آذربایجان به نصب نام های ایرانی شهر‌های قفقاز بر خیابان‌های تهران اعتراض کرده