سخنگوی کاخ سفید: بهترین رویکرد در قبال ایران مسیر دیپلماسی است

سخنگوی کاخ سفید: بهترین رویکرد در قبال ایران مسیر دیپلماسی است