پزشکیان: حاکمیت اجازه ندهد کسانی که واکسن نمی‌زنند، در جامعه بچرخند