ماموران انتظامی مانع هرگونه تردد در مرز چذابه هستند